Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne


 

 1. Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia (zamieszkałych na terenie Gminy Wiązów).

 

 1. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, gdy występuje w rodzinie bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe (np. Pożar).

 

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż 600 zł.

 

 1. Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

- przybory szkolne,

- obuwie lub odzież sportowa,

- strój galowy,

- bilety miesięczne,

- podręczniki szkolne,

- zakup komputera (rata),

- okulary korekcyjne,

- opłata ubezpieczenia szkolnego itp.,

 

 

 1. Czy stypendia szkolne mogą się sumować?

Stypendysta , który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne, lecz suma stypendiów nie może przekroczyć:

- w przypadku uczniów – 1.820 zł.

- w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – 1.638 zł.

 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego w odniesieniu do uczniów i młodzieży oraz do 15 października każdego roku szkolnego w odniesieniu do słuchaczy wraz z zaświadczeniami o dochodach
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązowie, ul. Daszyńskiego 35.

 

 1. Do wniosku należy dołączyć informacje o korzystaniu (bądź nie) z innych stypendiów
  o charakterze socjalnym ze środków publicznych oraz zobowiązanie o poinformowaniu Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: