Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gopswiazow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

57-120 Wiązów, ul. Daszyńskiego 35
Tel.: +48 71 29 313 61
E-mail: gopswiazow@poczta.onet.pl
Strona internetowa: http://gopswiazow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

 • linki, prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie,

 • niektóre zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter - skróty klawiaturowe na stronie:

  • powiększenie tekstu - CTRL i +

  • pomniejszenie tekstu - CTRL i -

  • powrót do domyślnego widoku - CTRL i 0

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Michał Pryt
e-mail:gopswiazow@poczta.onet.pl
Telefon: +48 71 393 13 61

Procedura wnioskowo-skargowa

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Pryt
E-mail: gopswiazow@poczta.onet.pl
Telefon: +48 71 393 13 61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej/aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Wejście do Urzędu:

 1. W przypadku, gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie, telefonicznie pod numerem - 71 39313 61 lub mailowo gopswiazow@poczta.onet.pl

 2. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Ośrodka i przekazuje informację o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę.

 3. Po załatwieniu sprawy, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Ośrodka.

 4. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązowie, zobowiązana jest zgłosić ten fakt pracownikowi Ośrodka, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: gopswiazow@poczta.onet.pl

 • telefonicznie na nr 71 39 31 361

 • drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie, ul. Daszyńskiego 35, 57-120 Wiązów

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: