Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK OKRESOWY?

Zasiłek okresowy przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wynoszącego 776 zł

  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny wynoszącego 600 zł na osobę w rodzinie

  • w szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany zasiłek okresowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku

 

Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na:

  • długotrwałą chorobę

  • niepełnosprawność

  • bezrobocie

  • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

  • zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych do czasu otrzymania pierwszej wpłaty po podjęciu pracy

 

WYSOKOŚĆ i OKRES ZASIŁKU OKRESOWEGO

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby

  • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.

Obligatoryjna część zasiłku okresowego wynosi 50% maksymalnej wysokości dla osoby/rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze potrzeby osoby/rodziny oraz uzależniona jest od środków finansowych Ośrodka.

Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy ustala pracownik socjalny na podstawie okoliczności sprawy, nie dłużej niż 6 miesięcy.

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: