Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie

UCHWAŁA NR XXVI/209/08

 Rady Miasta i Gminy Wiązów

z dnia 9 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie

 

§ 1

 

Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie

 

Rodział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 2

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Wiązów, zwanej dalej Gminą, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, utworzony w celu wykonywania zadań własnych i zleconych Gminie z zakresu pomocy społecznej.

 

§ 3

 

Siedzibą Ośrodka jest ul. Daszyńskiego 35, 57-120 Wiązów

 

§ 4

 

Obszarem działania jest teren Miasta i Gminy Wiązów

 

§ 5

 

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późń. zm.),

3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., poz. 2255 z późn. zm. ),

5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm),

6. Ustawy z dnia 27 marca 2002 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

7. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postepowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)

8. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn, zm.)

9. niniejszego statutu

 

 

§ 6

 

Niniejszy Statut określa organizację Ośrodka, w tym:

 

- zadania i zakres działania, 

- organizację i nadzór,

- zasady gospodarki finansowej

 

 

Rodział 2 

Cel i zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

§ 7

 


Celem działania Ośrodka jest organizowanie i zapewnienie na terenie Gminy dostępu do świadczeń z pomocy społecznej

 

§ 8

 

Do zakresu działń Ośrodka należy realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami potrzebami, w tym:

- zadań wskazywanych w przepisach jako zadania ośrodków pomocy społecznej,

- zadań własnych Gminy,

- obowiązkowych zadań własnych Gminy,

- zadań zleconych z zakresu administracji rządzowej - po zapewnieniu środków na ich realizację

 

§ 9

 

1. W wykonywaniu Ośrodek wpółdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi samorzadu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, urzedami pracy, służbą zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi, sądami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

 

2. Ośrodek dla realizacji zadań statutowych może podpisywać stosowne umowy i porozumienia.

 

 

 

Rodział 3

Organizacja i nadzór

 

§ 10

 

 

1. Działanością Ośrodka kieruje jednoosobowo Kierownik, a w razie jego nieobecności wyznaczony pracownik.

 

2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Birmistrz Miasta i Gminy Wiązów.

 

3. Bezpośredni nadzór nad prawidłową działanością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wiazów

 

§ 11

 

1. Kierownik Ośrodka pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w nim osób, podejmuje decyzje kadrowe i dokonuje w stosunku do pracowników czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

2. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa regulamin wynagradzania ustalony przez Kierownika

 

§ 12

 

Do obowiązków kierownika należy w szczególności:

 

1. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

2. zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrodka,

3. składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

4. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Ośrodka,

5. wydawanie decyzji admonistracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy, na podstawie upoważenienia Burmistrza Miasta i Gminy.

 

§ 13

 

 

Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Ośrodka określa Kierownik w drodze Regulaminu Organizacyjnego, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy.

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

 

§ 14

 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy Wiązów i zatwierdzony przez Burmistrza.

3. Ośrodek finansuje swą działalność i zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków otrzymywanych z budżetu rządowego na realizację zadań zleconych i zaplanowanych w budżecie Gminy na realizację zadań własnych.

 

Rodział 5 

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

Ośrodek używa podłużnej pieczeci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby

 

§ 18

 

Traci moc Uchwała Rady Miasta i Gminy Wiazów Nr XI/114/2003 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie

 

§ 19

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

 

§ 20

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Dolnoślaskiego.

 

 

UZASADNIENIE

Do uchwłay w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie wprowadza statut z uwagi na dochodzące zadania wynikające z poniższych ustaw:

 

1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. , poz. 2255 z późn. zm.),

2. ustawyz  dnia 22 kwietnia 2005 o postepowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378, z późn, zm.).

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: